แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
238802/02/2016วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมันศ. ดร.,นิธิยา รัตนาปนนท์อิทธิพร แก้วเพ็ง664.3 น34ว พร้อมให้บริการ
238702/02/2016เคมีอาหารของคาร์โบไฮเดรตรศ. ดร. วรรณา ตุลยธัญอิทธิพร แก้วเพ็ง547.78 ว17ค พร้อมให้บริการ
238602/02/2016 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผศ. ดร. ภัทรสินี ภัทรโกศลอิทธิพร แก้วเพ็ง519.5 ภ114ส พร้อมให้บริการ
238502/02/2016 เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรมรศ.ดร. เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์อิทธิพร แก้วเพ็ง660.63 ป616อ พร้อมให้บริการ
238402/02/2016 อาหารเพื่อสุขภาพ สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงานผศ. ดร. อัญชลี ศรีจำเริญ อิทธิพร แก้วเพ็ง641.302 อ113อ พร้อมให้บริการ
238302/02/2016จุลชีววิทยาทางอาหารผศ. ดร. ธารารัตน์ ชือตอฟอิทธิพร แก้วเพ็ง664.028 ธ27จ พร้อมให้บริการ
238202/02/2016เอนไซม์ทางอาหารรศ. ดร. ปราณี อ่านเปรื่องอิทธิพร แก้วเพ็ง664 ป17อ พร้อมให้บริการ
238102/02/2016เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติรศ.อัจฉริยา ปราบอริพ่าย อิทธิพร แก้วเพ็ง519.5 อ112ท 2552 พร้อมให้บริการ
238002/02/2016การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล อิทธิพร แก้วเพ็ง658.51 ส517ก พร้อมให้บริการ
237902/02/2016 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน ผศ.ดร.สัมพันธ์ คัมภิรานนท์ อิทธิพร แก้วเพ็ง631 น34ท 2553 พร้อมให้บริการ
237802/02/2016เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหารรศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อิทธิพร แก้วเพ็ง664.07 ร112ค พร้อมให้บริการ
237702/02/2016เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้นผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล อิทธิพร แก้วเพ็ง664.752 จ34บ 2556 พร้อมให้บริการ
237602/02/2016เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมักรศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล อิทธิพร แก้วเพ็ง547.29 ท51 พร้อมให้บริการ
237502/02/2016คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารดร.วีรานุช หลาง อิทธิพร แก้วเพ็ง664.028 ว37ค 2555 พร้อมให้บริการ
237402/02/2016การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรคณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อิทธิพร แก้วเพ็ง338.17 ค14ก 2555 พร้อมให้บริการ
237302/02/2016ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล อิทธิพร แก้วเพ็ง633.18 อ17ข พร้อมให้บริการ
237202/02/2016สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์อิทธิพร แก้วเพ็ง519.5 พ38ส 2553 พร้อมให้บริการ
237102/02/2016วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงคณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง อิทธิพร แก้วเพ็ง664.94 ว34 พร้อมให้บริการ
237002/02/2016หลักการประกอบอาหารรศ.อบเชย วงศ์ทอง ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล อิทธิพร แก้วเพ็ง641.5 อ15ห 2558 พร้อมให้บริการ
236902/02/2016โภชนศาสตร์เบื้องต้นรศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ อิทธิพร แก้วเพ็ง613.2 ส37ภ 2555 พร้อมให้บริการ
236802/02/2016ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหารรศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อิทธิพร แก้วเพ็ง อยู่ระหว่างพิจารณา
236702/02/2016เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตรรศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุลอิทธิพร แก้วเพ็ง อยู่ระหว่างพิจารณา
236602/02/2016เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตรรศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุลอิทธิพร แก้วเพ็ง อยู่ระหว่างพิจารณา
236502/02/2016การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารรศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง อิทธิพร แก้วเพ็ง664.07 ว17ก 2558 พร้อมให้บริการ
236402/02/2016การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหารผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล สิริพร สธนเสาวภาคย์ ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ อิทธิพร แก้วเพ็ง363.192 ว17ก 2557 พร้อมให้บริการ
236302/02/2016HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหารรศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล อิทธิพร แก้วเพ็ง664.07 ป17อ พร้อมให้บริการ
234227/01/2016วิจัยการฟื้นฟูจิรวัตร ช่วยรัตนะ ไม่พิจารณา
234127/01/2016งานวิจัยจิรวัตร ช่วยรัตนะ001.42 ส16ก 2554 พร้อมให้บริการ
233921/01/2016สถิติซุลกิฟลี ลาเต๊ะ519.5 ว37ก พร้อมให้บริการ
233821/01/2016ผ้าทองแก้วเก้าธีรพงษ์ สังข์ครน ก77ผ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป