แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
195610/02/2015อารยธรรมอินเดีย : อารยธรรมตะวันออกสุริยา รัตนกุลวสิน ทับวงษ์954 ส47อ 2556 พร้อมให้บริการ
195510/02/2015วารสารไทยคดีศึกษา มายาคติและจินตนาการผ่าน บ้าน วัด เมือง และวรรณกรรมวสิน ทับวงษ์ พร้อมให้บริการ
195410/02/2015วารสารไทยคดีศึกษา การเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหม่บนเส้นขนานฯวสิน ทับวงษ์ พร้อมให้บริการ
195310/02/2015วารสารไทยคดีศึกษา สินค้า วัฒนธรรม พรมแดน การเดินทางข้ามพื้นที่และกรอบจารีตวสิน ทับวงษ์ พร้อมให้บริการ
195210/02/2015วารสารไทยคดีศึกษา ชุมชน สังคม ความเชื่อ ในการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลาวสิน ทับวงษ์ พร้อมให้บริการ
195110/02/2015เขตแดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชาชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการวสิน ทับวงษ์320.12 ข54 พร้อมให้บริการ
195010/02/2015ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2วินัย พงศ์ศรีเพียรวสิน ทับวงษ์959 ว35ย พร้อมให้บริการ
194910/02/2015เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสายตาของจีนและตะวันตกวินัย พงศ์ศรีเพียรวสิน ทับวงษ์959 ว35อ พร้อมให้บริการ
194810/02/2015วะฮาบีย์ศึกษา:ฉบับไม่งมงายอามีน ลอนา.หัสบดินทร์ มะหาแมง297.2 อ26ว พร้อมให้บริการ
194710/02/2015ไขปมปริศนาวันสุดท้ายของท่านนบีอามีน ลอนาหัสบดินทร์ มะหาแมง297.64 อ26ข พร้อมให้บริการ
194610/02/2015พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพสินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมีสุไรนี สีหมะ613 ส15พ พร้อมให้บริการ
194510/02/2015PARAGRAPH WRITING: A PROCESS APPROACHชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุลชุติสรา คงหวาน428.24 Ch-P 2014 พร้อมให้บริการ
194410/02/2015100 ข้อคิดบริหารคน จาก 100 ยอดนักบริหารไทยพิภพ อุดรชุติสรา คงหวาน658.4 ห15 พร้อมให้บริการ
194310/02/2015วิธีการวิจัยทางสาธารณสุขปุญญพัฒน์ ไชยเมล์เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์001.4 ป43ว พร้อมให้บริการ
194210/02/2015การวิจัยทางการศึกษาพรรณี ลีกิจวัฒนะคันธมาทน์ กาญจนภูมิ370.78 พ17ก 2554 พร้อมให้บริการ
194110/02/2015ชีววิทยาของครัสเตเชียนนงนุช ตั้งเกริกโอฬารคันธมาทน์ กาญจนภูมิ595.3 น12ช 2550 พร้อมให้บริการ
194010/02/2015เอนไซม์และการประยุกต์ใช้รัชดาภรณ์ ศรีปรางค์คันธมาทน์ กาญจนภูมิ572.7 อ55 พร้อมให้บริการ
193910/02/2015พันธุศาสตร์กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจคันธมาทน์ กาญจนภูมิ575.1 พร้อมให้บริการ
193810/02/2015เทคโนโลยีเอนไซม์อรัญ หันพงศ์กิตติกูลรัชชฎา ลิธิรักษ์572.7 อ17ท 2556 พร้อมให้บริการ
193710/02/2015เคมีอินทรีย์เบื้องต้นขวัญใจ กนกเมธากุลรัชชฎา ลิธิรักษ์547 ข17ค 2557 พร้อมให้บริการ
193610/02/2015จลนพลศาสตร์เคมีทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์รัชชฎา ลิธิรักษ์541.394 ท36จ พร้อมให้บริการ
193510/02/2015ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือรัชชฎา ลิธิรักษ์574.192 ต217 2555 พร้อมให้บริการ
193410/02/2015สิทธิ และเสรีภาพ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยธเนศ อาภรณ์สุวรรณชาญวิทย์ จันทรอินทร์320.9593 ธ15ส พร้อมให้บริการ
193310/02/2015ความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และธรรมแห่งอำนาจลิขิต ธีรเวคินชาญวิทย์ จันทรอินทร์342.593 ล31ค พร้อมให้บริการ
193210/02/2015กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไปอ.อานนท์ มาเม้าชาญวิทย์ จันทรอินทร์343.02 อ25ก พร้อมให้บริการ
193110/02/2015กฎหมายการคลังอรพิน ผลสุวรรณ์ชาญวิทย์ จันทรอินทร์343.03 อ17ก พร้อมให้บริการ
193010/02/2015Principles of MarketingPhilip Kotlerมีพร หาญชัยสุขสกุล658.8 Ko-P 2012 พร้อมให้บริการ
192910/02/2015เกษตรธรรมชาติ ประยุกต์ 2556: หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทยอานัฐ ตันโซถุนา ยอดแก้ว631.584 อ25ต พร้อมให้บริการ
192810/02/2015ใช้งานอย่างมืออาชีพ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์ดวงพร เกี๋ยงคำถุนา ยอดแก้ว5.369 พร้อมให้บริการ
192710/02/2015สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSSลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ถุนา ยอดแก้ว001.422 ล114ส พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป