แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
189610/02/2015ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ศุภมิตร เมฆฉายอภิชาติ พันชูกลาง591 ศ46ช พร้อมให้บริการ
189510/02/2015คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบอรยา ปรีชาพานิชสกรรจ์ รอดคล้าย004.21 อ17ค พร้อมให้บริการ
189410/02/2015เงินทอง ของมีค่า 1-4สกรรจ์ รอดคล้าย332.024 ว37ง พร้อมให้บริการ
189310/02/2015กองทุนรวม ฉบับพื้นฐานสกรรจ์ รอดคล้าย332.6327 ช16ก พร้อมให้บริการ
189210/02/2015การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น สอนอย่างไรให้นักเรียนไทยใช้เป็นสมเกียรติ เชวงกิจวณิชสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง495.65 ส16ก พร้อมให้บริการ
189110/02/2015โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุขสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง495.68 ส44ค พร้อมให้บริการ
189010/02/2015การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์เกศินี จุฑาวิจิตร.ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์808.06 ก58ก 2557 พร้อมให้บริการ
188910/02/2015เพศ หลากเฉดสี : พหุวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทยนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และคณะ.ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์306.76 พ58 พร้อมให้บริการ
188810/02/2015ทฤษฏีสังคมวิทยายุคคลาสสิกจิราภา วรเสียงสุขชรินทร์ อินทะสุวรรณ์301 จ372ท พร้อมให้บริการ
188710/02/2015แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณคดีในฝรั่งเศสอัจฉรา วรรณเชษฐ์ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์840.09 อ112น พร้อมให้บริการ
188610/02/2015คู่มือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภัทรพร ภักดีฉนวน581.0724 ส215ค พร้อมให้บริการ
188510/02/2015เทคนิคโรคพืชเกวลิน คุณาศักดากุลภัทรพร ภักดีฉนวน632.3 ก57ท พร้อมให้บริการ
188410/02/2015โรคพืชและการวินิจฉัยโรคเพชรรัตน์ ธรรมเบญจพลภัทรพร ภักดีฉนวน632.3 พ52ร 2556 พร้อมให้บริการ
188310/02/2015อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชอรุณรัตน์ ฉวีราชภัทรพร ภักดีฉนวน572.8 อ17อ พร้อมให้บริการ
188210/02/2015สรีรวิทยาของพืชวิไลภรณ์ บุญญกิจจินดาภัทรพร ภักดีฉนวน571.2 ว37ส พร้อมให้บริการ
188110/02/2015ปาล์มน้ำมัน ฉกรรจ์ สังข์ทองภัทรพร ภักดีฉนวน633.851 ฉ11ป พร้อมให้บริการ
188010/02/2015การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตรสมยศ ทุ่งหว้าภัทรพร ภักดีฉนวน630.1 ส15ก พร้อมให้บริการ
187910/02/2015Transnational Managementมุจลินทร์ ผลกล้า658.049 Ba-T 2014 พร้อมให้บริการ
187810/02/2015การสืบค้นสารนิเทศพนิดา สมประจบมุจลินทร์ ผลกล้า025.524 พ15ก 2557 พร้อมให้บริการ
187710/02/2015Nutrition NowJudith Brownเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์613.2 Br-N พร้อมให้บริการ
187610/02/2015Fundamentals of Physical GeographyJames Petersenนาถนเรศ อาคาสุวรรณ910.02 Pe-F 2011 พร้อมให้บริการ
187510/02/2015Geology and the EnvironmentBernard W. Pipkinนาถนเรศ อาคาสุวรรณ551 Ge พร้อมให้บริการ
187410/02/2015Human GeographyJerome Donald Fellmannนาถนเรศ อาคาสุวรรณ304.2 Hu 2008 พร้อมให้บริการ
187310/02/2015Hydrothermal Processes and Mineral SystemsFranco Pirajnoนาถนเรศ อาคาสุวรรณ551.23 Pi-H 2009 พร้อมให้บริการ
187210/02/2015Biological Clock in FishEwa Kulczykowskaธิวาริ โอภิธากร571.8 Bi 2010 พร้อมให้บริการ
187110/02/2015Chronobiology of Marine OrganismsNaylor, Ernestธิวาริ โอภิธากร578.77 Na-C 2010 พร้อมให้บริการ
187010/02/2015Ecosystem Based Management for Marine FisheriesAndrea Belgranoธิวาริ โอภิธากร639.2 Be-E พร้อมให้บริการ
186910/02/2015Groundwater Chemicals Desk ReferenceMontgomery John Hธิวาริ โอภิธากร628.1 Mo-G 2007 พร้อมให้บริการ
186810/02/2015Modeling of Process IntensificationFrerich J. Keilธิวาริ โอภิธากร660 Mo 2007 พร้อมให้บริการ
186710/02/2015Ecosystem-Based Fisheries ManagementJason Linkเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์639.2 Be-E พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป