แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
186610/02/2015Grapevine Molecular Physiology & BiotechnologyKalliopi A. Roubelakisเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์634.8 Gr 2009 พร้อมให้บริการ
186510/02/2015Quaternary Climates, Environments and MagnetismBarbara A Maherเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์538.727 Qu 2010 พร้อมให้บริการ
186410/02/2015Tourism Social Media: Transformations in Identity, Community and CultureAna Maria Munarเฉลิมศรี อรรจนุกุล338.4791 To 2013 พร้อมให้บริการ
186310/02/2015Exploring EconomicsSexton, Robert L.วันฉัตร จารุวรรณโน อยู่ระหว่างพิจารณา
186210/02/2015Economics: Principles, Applications, and ToolsArthur O'Sullivanวันฉัตร จารุวรรณโน330 O'S-E 2010 พร้อมให้บริการ
186110/02/2015Economics : GlobalMichael Parkinวันฉัตร จารุวรรณโน อยู่ระหว่างพิจารณา
186010/02/2015Graffiti School: A Student GuideChris Ganterอมรรัตน์ บุญสว่าง751.73 Ga-G 2013 พร้อมให้บริการ
185910/02/2015Illustration Next: Contemporary Creative CollaborationAna Benaroyaอมรรัตน์ บุญสว่าง741.64 Be-I 2013 พร้อมให้บริการ
185810/02/2015Latino Restaurant GraphicsAlpha Planning Inc.อมรรัตน์ บุญสว่าง747.8571098 La 2013 พร้อมให้บริการ
185710/02/2015Spaghetti GraficaMinestero Della Graficaโชติพงษ์ บุญฤทธิ์745 Sp 2008 พร้อมให้บริการ
185610/02/2015Design Elements: Form and Space�Puhalla, Dennisโชติพงษ์ บุญฤทธิ์701.8 Pu-D 2011 พร้อมให้บริการ
185510/02/2015Design Elements, Typography FundamentalsKristin Cullenโชติพงษ์ บุญฤทธิ์745.4 Cu-D 2012 พร้อมให้บริการ
185410/02/2015Life-Span DevelopmentJohn Santrockวรพล หนูนุ่น155 Sa-L 2015 พร้อมให้บริการ
185310/02/2015Abnormal Psychology : An Integrative ApproachV. Mark Durand and David H. Barlow�วรพล หนูนุ่น อยู่ระหว่างพิจารณา
185210/02/2015Profiling and Serial CrimeWayne Petherickวรพล หนูนุ่น364.3 Pe-P 2014 พร้อมให้บริการ
185110/02/2015Cancer Cell SignallingAmanda Harveyวรพล หนูนุ่น616.994223 Ca-2013 พร้อมให้บริการ
185010/02/2015Mental and Neurological Public Health : A Global PerspectivePatelวรพล หนูนุ่น362.19689 Me 2010 พร้อมให้บริการ
184910/02/2015Lifetime Physical Fitness and WellnessWener W.K. Hoegerวรพล หนูนุ่น613.7 Ho-L 2011 พร้อมให้บริการ
184810/02/2015Action Research in HealthcareKoshy, Elizabethวรพล หนูนุ่น362.1072 Ko-A 2011 พร้อมให้บริการ
184710/02/2015Transforming Health Care : Virginia Mason Medical Center's Pursuit of the Perfect Patient ExperienceCharles Kenneyวรพล หนูนุ่น362.12068 Ke-T 2011 พร้อมให้บริการ
184610/02/2015Fungi : Multifaceted MicrobesB.N. Ganguliนิศากร วิจิตรสมบูรณ์579.5 Fu 2007 พร้อมให้บริการ
184510/02/2015C Programming For Scientists And Engineers�Rama N. Reddyเสรี ชะนะ005.133 Re-C 2010 พร้อมให้บริการ
184410/02/2015Data and Computer CommunicationsWilliam Stallingsเสรี ชะนะ004.6 St-D 2011 พร้อมให้บริการ
184310/02/2015Systems Analysis and DesignGary B. Shellyเสรี ชะนะ004.21 ช57ก พร้อมให้บริการ
184210/02/2015Traditional American Farming Techniques��Frank D Gardnerอภิชาติ พันชูกลาง630 Ga-T 2007 พร้อมให้บริการ
184110/02/2015Fidelio in Full ScoreLudwig Van Beethovenชรินทร์ อินทะสุวรรณ์782.1 Be-F 2008 พร้อมให้บริการ
184010/02/2015Bernstein's Orchestral Music: An Owner's ManualHurwitz, Davidชรินทร์ อินทะสุวรรณ์784.2092 Hu-B 2011 พร้อมให้บริการ
183910/02/2015Beethoven's Piano Music Paperback. A Listener's GuideVictor Ledererชรินทร์ อินทะสุวรรณ์786.2092 Le-B 2011 พร้อมให้บริการ
183810/02/2015Schubert's Theater of SongMark Ringerชรินทร์ อินทะสุวรรณ์782.42168092 Ri-S 2009 พร้อมให้บริการ
183710/02/2015Fundamentals of ManagementRicky W. Griffinจันติมา จันทร์เอียด658 Gi-R 2014 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป