แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
174310/02/2015หุ่นไล่กา ไพฑูรย์ ธัญญาเบ็ญจวรรณ นิ่มมารส พ93ห พร้อมให้บริการ
174210/02/2015คิดถึงทุกปี บินหลา สันกาลาคีรีเบ็ญจวรรณ นิ่มมารส บ35ค พร้อมให้บริการ
174110/02/2015การอ่านและการเขียนทางวิชาการ จิรวัฒน์ เพชรรัตน์เบ็ญจวรรณ นิ่มมา028 จ37ก พร้อมให้บริการ
174010/02/2015มิใช่เป็นเพียง นางเอกรื่นฤทัย สัจจพันธุ์เบ็ญจวรรณ นิ่มมา895.91 ร315ม 2556 พร้อมให้บริการ
173910/02/2015จนกว่าชีวิตจะหาไม่ไพวรินทร์ ขาวงามเบ็ญจวรรณ นิ่มมาน พ97จ พร้อมให้บริการ
173810/02/2015ทำอย่างไร--ที่จะคิดขั้นสูงเป็น เล่มที่ 1 รับรู้ให้เป็นนาตยา ปิลันธนานนท์และคณะสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง153.42 น24ท พร้อมให้บริการ
173710/02/2015ทำอย่างไร--ที่จะคิดขั้นสูงเป็น เล่มที่ 2 เข้าใจให้ได้นาตยา ปิลันธนานนท์และคณะสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง153.42 น24ท พร้อมให้บริการ
173610/02/2015ทำอย่างไร--ที่จะคิดขั้นสูงเป็น เล่มที่ 3 ลองเอาไปใช้ดูนาตยา ปิลันธนานนท์และคณะสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง153.42 น24ท พร้อมให้บริการ
173510/02/2015ทำอย่างไร--ที่จะคิดขั้นสูงเป็น เล่มที่ 4 แยกแยะเป็นมั้ยนาตยา ปิลันธนานนท์และคณะสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง153.42 น24ท พร้อมให้บริการ
173410/02/2015ทำอย่างไร--ที่จะคิดขั้นสูงเป็น เล่มที่ 5 ดีหรือไม่ดีนาตยา ปิลันธนานนท์และคณะสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง153.42 น24ท พร้อมให้บริการ
173310/02/2015ทำอย่างไร--ที่จะคิดขั้นสูงเป็น เล่มที่ 6 คิดใหม่ให้ได้เองนาตยา ปิลันธนานนท์และคณะสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง153.42 น24ท พร้อมให้บริการ
173210/02/2015ทำอย่างไร--ที่จะคิดขั้นสูงเป็น เล่มที่ 7 บทส่งท้ายนาตยา ปิลันธนานนท์และคณะสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง153.42 น24ท พร้อมให้บริการ
173010/02/2015ประเมินการคิดขั้นสูงอย่างไรนาตยา ปิลันธนานนท์และคณะสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง153.42 น24ป พร้อมให้บริการ
172910/02/2015รู้มัย--ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นอย่างไรนาตยา ปิลันธนานนท์และคณะสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง153.42 น24ร พร้อมให้บริการ
172810/02/2015รวมสุดยอดนิทานชาดก ฉบับสร้างสรรค์ให้มีความสุข เอกรัตน์ อุดมพรกุลยุทธ บุญเซ่ง294.308 อ51ร พร้อมให้บริการ
172710/02/2015เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ชลลดา ทวีคูณกุลยุทธ บุญเซ่ง155.2 ช17ท 2556 พร้อมให้บริการ
172610/02/2015เขียนวิทยานิพนธ์ไม่ยากอย่างที่คิด วลัย ชูธรรมธัช และคณะกุลยุทธ บุญเซ่ง808.066 ว17ข พร้อมให้บริการ
172510/02/2015เทคนิคการบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ วีระยุทธ ชาตะกาญจน์กุลยุทธ บุญเซ่ง371.2 ว37ท2555 พร้อมให้บริการ
172410/02/2015ชวนอาจารย์เขียนตำรา ตอน เส้นทางสู่ศาสตราจารย์ ณัชชา พันธุ์เจริญกุลยุทธ บุญเซ่ง808.066 ณ112ช พร้อมให้บริการ
172310/02/2015รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย ทิศนา แขมมณีกุลยุทธ บุญเซ่ง371.3 ท38ร พร้อมให้บริการ
172210/02/2015จากงานวิจัยสู่บทความวิชาการ สิทธิ์ ธีรสรณ์กุลยุทธ บุญเซ่ง808.066 ส34จ พร้อมให้บริการ
172110/02/2015การเขียนบทความวัฒนา แช่มวงษ์กุลยุทธ บุญเซ่ง808 ว113ก พร้อมให้บริการ
172010/02/2015นิทานอีสป 2อีสปกุลยุทธ บุญเซ่งย อ38น พร้อมให้บริการ
171910/02/2015พันธุศาสตร์ กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจอภิชาติ พันชูกลาง576.5 ก34พ 2557 พร้อมให้บริการ
171810/02/2015ชีวเคมีประยุกต์นภา ศิวรังสรรค์อภิชาติ พันชูกลาง572 น16ช พร้อมให้บริการ
171710/02/2015นิทานเวตาล กรมหมื่นพิทยาลงกรณศานณัฏฐ์ หอยสกุล891.23 พ34น พร้อมให้บริการ
171610/02/2015ศิลปะการพับผ้ารูปดอกไม้ ปิยาภา เกิดนาวีศานณัฏฐ์ หอยสกุล745.5 ป36ศ พร้อมให้บริการ
171510/02/2015หลากไอเดียตกแต่งงานปาร์ตี้ สายใจ เจริญรื่นศานณัฏฐ์ หอยสกุล745.51 ส26ห พร้อมให้บริการ
171410/02/2015จิตวิทยาการอ่านฉวีลักษณ์ บัณยะกาญจนศานณัฏฐ์ หอยสกุล028.9 ฉ17จ พร้อมให้บริการ
171310/02/2015ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิตศานณัฏฐ์ หอยสกุล153.85 ส16ท 2553 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป