แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
171210/02/2015การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติกมลวรรณ ตังธนกานนท์ศานณัฏฐ์ หอยสกุล371.26 ก16ก พร้อมให้บริการ
171110/02/2015มนุษยสัมพันธ์ลักขณา สริวัฒน์ศานณัฏฐ์ หอยสกุล158.2 ล111ม พร้อมให้บริการ
171010/02/2015จิตวิทยาสำหรับครูลักขณา สริวัฒน์ศานณัฏฐ์ หอยสกุล370.15 ล11จ พร้อมให้บริการ
170910/02/2015งามมารยาทสมศรี สุกุมลนันทร์ศานณัฏฐ์ หอยสกุล395 ส16ง 2556 พร้อมให้บริการ
170810/02/2015ผ้าเช็ดปากกิ๊บเก๋พับง่ายสไตล์กันเองบุษบากร น้อยเจริญศานณัฏฐ์ หอยสกุล642.7 บ48ผ พร้อมให้บริการ
170710/02/2015ศิลปะการตัดกระดาษตกแต่งป้ายนิเทศสายใจ เจริญรื่นศานณัฏฐ์ หอยสกุล745.54 ส26ศ พร้อมให้บริการ
170610/02/2015แนวพัฒนาการอ่านเร็ว-คิดเป็นบันลือ พฤกษะวันชรินทร์ อินทะสุวรรณ์372.4 บ115น พร้อมให้บริการ
170510/02/2015เรื่องสั้นนอกเหมืองแร่อาจินต์ ปัญจพรรค์ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์รส อ22ร 2557 พร้อมให้บริการ
170410/02/2015การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้นพัฒจิรา จันทร์ดำชรินทร์ อินทะสุวรรณ์895.91309 พ113ก พร้อมให้บริการ
170310/02/2015เพลงของโลกและของเรา ศุภาศิริ สุพรรณเภสัชชรินทร์ อินทะสุวรรณ์782 ศ46พ พร้อมให้บริการ
170210/02/2015ปรักปรำศาสตร์ CHARLIE CAMPBELLชรินทร์ อินทะสุวรรณ์150.1943 ค76ป พร้อมให้บริการ
170110/02/2015ซ้ายขวาหลีกไปอนาธิปไตยมาแล้ว ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์909 ช112ซ พร้อมให้บริการ
170010/02/2015การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการทางสำนึกวรรณดี สุทธินรากรชรินทร์ อินทะสุวรรณ์003 ว17ก พร้อมให้บริการ
169910/02/2015การวิจัยเชิงคุณภาพ :การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือกวรรณดี สุทธินรากรชรินทร์ อินทะสุวรรณ์003 ว17ก พร้อมให้บริการ
169810/02/2015การสร้างโจทย์ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยฯวรรณดี สุทธินรากรชรินทร์ อินทะสุวรรณ์003 ว17ก พร้อมให้บริการ
169710/02/2015เจินกวนเจิ้งเย่า : ยอดกุศโลบายจีน อู๋จิง รจนาชรินทร์ อินทะสุวรรณ์320.951 อ412จ พร้อมให้บริการ
169610/02/2015ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์709.01 ศ46ป 2553 พร้อมให้บริการ
169510/02/2015สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ กำจร สุนพงษ์ศรีชรินทร์ อินทะสุวรรณ์701.17 ก212ส 2556 พร้อมให้บริการ
169410/02/201515กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง เคล็ดลับเพิ่มคุณค่า พัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุด.JOHN C. MAXWELLชรินทร์ อินทะสุวรรณ์158.1 ม71ส พร้อมให้บริการ
169310/02/2015หลักกฎหมายครอบครัวประสพสุข บุญเดชชาญวิทย์ จันทร์อินทร์346.015 ป17ห 2557 พร้อมให้บริการ
169210/02/2015กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน สุทิติ ขัตติยะชาญวิทย์ จันทร์อินทร์343 ส44ก พร้อมให้บริการ
169110/02/2015หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ สุธีร์ ศุภนิตย์ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์347.078 ส44ห 2556 พร้อมให้บริการ
169010/02/2015หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พิเศษ เสตเสถียรชาญวิทย์ จันทร์อินทร์346.066 พ38ห พร้อมให้บริการ
168910/02/2015มาตรการบังคับทางอาญาธานี วรภัทรชาญวิทย์ จันทร์อินทร์*ร้านหาหนังสือให้ไม่ได้ ไม่พิจารณา
168810/02/2015รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แนวหลังสมัยใหม่นิยม อัมพร ธำรงลักษณ์ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์351 ร113 พร้อมให้บริการ
168710/02/2015ผู้จัดการมรดกไพรโรจน์ กัมพูสิริชาญวิทย์ จันทร์อินทร์346.052 พ97ผ พร้อมให้บริการ
168610/02/2015I Am MalalaMalala Yousafzaiชาญวิทย์ จันทร์อินทร์926 ย412อ 2558 พร้อมให้บริการ
168510/02/2015กฎหมายกับความรักวิชา มหาคุณชาญวิทย์ จันทร์อินทร์346 ว32ก พร้อมให้บริการ
168410/02/2015ประตูที่ปิดตายกฤษณา อโศกสินเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์น ก918ป พร้อมให้บริการ
168310/02/2015รุ่งอรุณกิ่งฉัตรเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์น ก32ร พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป