แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
162210/02/2015หลักสถิติ 1 พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์519.5 พ38ห พร้อมให้บริการ
162110/02/2015เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์338.5 ส517ศ พร้อมให้บริการ
162010/02/2015กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้นจิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตรเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์530.12 จ37ก พร้อมให้บริการ
161910/02/2015ตรรกศาสตร์เบื้องต้นโกเมนทร์ ชินวงศ์เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์160 ก86ต พร้อมให้บริการ
161810/02/2015CORE รับตรง เคมี เล่ม 1นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์540.076 น36ค พร้อมให้บริการ
161710/02/2015CORE รับตรง เคมี เล่ม 2นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์540.076 น36ค พร้อมให้บริการ
161610/02/2015พิชิต CU-TEP 100++ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์428.0076 ป13พ พร้อมให้บริการ
159910/02/2015บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการ์ปฏิวัติ 2475 : การปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยามยาสุกิจิ ยาตาเบวสิน ทับวงษ์959.3042 ย24บ พร้อมให้บริการ
159810/02/2015สยามประเทศชาญวิทย์ เกษตรศิริ. บก.วสิน ทับวงษ์959.3035 ส16 พร้อมให้บริการ
159710/02/2015ราชันผู้พลัดแผ่นดิน เมื่อพม่าเสียเมือSUDHA SHAHวสิน ทับวงษ์923.1591 ซ29ร 2558 พร้อมให้บริการ
159610/02/2015พลิกประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมVALERIE HANSENวสิน ทับวงษ์951 ฮ75พ พร้อมให้บริการ
159510/02/2015ศิลปะพม่าศักดิ์ชัย สายสิงห์วสิน ทับวงษ์709.591 ศ111ศ พร้อมให้บริการ
159410/02/2015ศิลปะเขมรรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรืองวสิน ทับวงษ์709.596 ร47ศ พร้อมให้บริการ
159310/02/2015ศิลปะลาวประภัสสร์ ชูวิเชียรวสิน ทับวงษ์709.594 ป17ศ พร้อมให้บริการ
159210/02/2015พงศาวดารญวนและเขมรในพงศาวดารรัตนโกสินทร์รวี สิริอิสสระนันท์วสิน ทับวงษ์959.36 พ12 พร้อมให้บริการ
159110/02/2015พงศาวดารโยนกพระยาประชากิจกรจักรวสิน ทับวงษ์959.31 ป17พ พร้อมให้บริการ
159010/02/2015มัสยิดในกรุงเทพอาดิศร์ อิดรีส รักษมณีวสิน ทับวงษ์726.2 อ24ม พร้อมให้บริการ
158910/02/2015พระราชวัง 3 แคว้นนพดล ปาละประเสริฐวสิน ทับวงษ์728.8209593 น16พ พร้อมให้บริการ
158810/02/2015ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกา.ลำจุล ฮวบเจริญวสิน ทับวงษ์973 ล212ป พร้อมให้บริการ
158710/02/2015คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองสงขลาวิษณุ เครืองามวสิน ทับวงษ์959.3 ค15 พร้อมให้บริการ
158610/02/2015พระพรหมช่วย อำนวย ให้ชื่นฉ่ำชัยธวัช ตุลาธนวสิน ทับวงษ์352.5 พ พร้อมให้บริการ
158510/02/2015พ่อค้าไทยยุค 2480 เล่ม 2เอนก นาวิกวสิน ทับวงษ์923.8593 อ55พ พร้อมให้บริการ
158410/02/2015จดหมายเหตุดาราศาสตร์สยามประเทศ ร.5 - ร.8.วิษณุ เอื้อชูเกียรติวสิน ทับวงษ์520 ว38จ พร้อมให้บริการ
158310/02/2015ประวัติศาสตร์เหตุการณ์โลกพิเศศ บูรณะสมบัติวสิน ทับวงษ์909 พ38ป พร้อมให้บริการ
158210/02/2015การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอวิกา ศิริรัตนากร363.192 ว17ก 2557 พร้อมให้บริการ
158110/02/2015เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอวิกา ศิริรัตนากร664 ว37ท 2557 พร้อมให้บริการ
158010/02/2015เคมีอนินทรีย์ 1อวิกา ศิริรัตนากร546 ล114ค พร้อมให้บริการ
157910/02/2015การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณอวิกา ศิริรัตนากร658.1552 จ37ก 2557 พร้อมให้บริการ
157810/02/2015หลักสถิติ 1 อวิกา ศิริรัตนากร519.5 พ38ห พร้อมให้บริการ
157710/02/2015จุลชีววิทยาทางอาหาร อวิกา ศิริรัตนากร664.028 บ48จ 2555 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป