แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
154610/02/2015คู่มือการเพาะเลี้ยง แมลงกินได้ สร้างเงินล้านทองพูล วรรณโพธิ์อวิกา ศิริรัตนากร638.5 อ16ค พร้อมให้บริการ
154510/02/2015เกษตรทฤษฎี :บอกวิธีการเกษตรที่ลงมือทำเองได้เป็นอาชีพทางเลือก (ฉบับเสริมข้อมูลใหม่)คมชาญ ปราการพลอวิกา ศิริรัตนากร630 ก58 พร้อมให้บริการ
154410/02/2015วังสวนดุสิต บัณฑิต จุลาสัยอวิกา ศิริรัตนากร728.82 บ114ว พร้อมให้บริการ
154310/02/2015ไอครีมโอมเมดคุมิโกะ ยานาเสะอวิกา ศิริรัตนากร641.862 ย25อ พร้อมให้บริการ
154210/02/2015100 ICE CREAM HOMEMADEฮาเซกาวะ เมกุมิอวิกา ศิริรัตนากร641.862 ม51ห พร้อมให้บริการ
154110/02/2015ไอศกรีมและขนมหวานECOLE TSUJI TOKYOอวิกา ศิริรัตนากร641.862 อ98 พร้อมให้บริการ
154010/02/2015Fruit Ice Cream ไอศกรีมผลไม้เป็นเอก ทรัพย์สินอวิกา ศิริรัตนากร641.826 ป55ฟ พร้อมให้บริการ
153910/02/2015มือใหม่หัดอบ Bakery For Beginnersณวรา เปลี่ยนบุญเลิศอวิกา ศิริรัตนากร641.865 ณ17ม พร้อมให้บริการ
153810/02/2015อัลลีเจนท์ แผนลับดับโลกเวอโรนิก้า รอธรอกีเยาะห์ ยูโซ๊ะน ร19อ พร้อมให้บริการ
153710/02/2015ไดเวอร์เจนท์ มายาเร้นโลกเวอโรนิก้า รอธรอกีเยาะห์ ยูโซ๊ะน ร19ด พร้อมให้บริการ
153610/02/2015อินเซอร์เจนท์ ปริศนาสยบโลกเวอโรนิก้า รอธรอกีเยาะห์ ยูโซ๊ะน ร19อ พร้อมให้บริการ
153510/02/2015หลักการสอน อาภรณ์ ใจเที่ยงจันจิรา เพชรสุข371.3 อ26ห 2553 พร้อมให้บริการ
153410/02/2015ความเป็นครู ยนต์ ชุ่มจิตจันจิรา เพชรสุข371.1 ย15ค พร้อมให้บริการ
153310/02/2015หลักการตลาดศุภชาต เอี่ยมรัตนกูลสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 ศ46ห พร้อมให้บริการ
153210/02/2015หลักการตลาด สมัยใหม่สุดาพร กุณฑลบุตรสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 ส44ห 2557 พร้อมให้บริการ
153110/02/2015การเงินระหว่างประเทศฐาปนา ฉิ่นไพศาลสิริชนก อินทะสุวรรณ์332.042 ฐ25ก พร้อมให้บริการ
153010/02/2015การส่งเสริมการขายองอาจ ปทะวานิชสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.82 อ12ก พร้อมให้บริการ
152910/02/2015การสร้างสื่อเบื้องต้น 2Wendy Superfineกิตติยา ร้อยศรี372.65 ค75ก พร้อมให้บริการ
152810/02/2015การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 Susan Houseกิตติยา ร้อยศรี372.65 ฮ518ก พร้อมให้บริการ
152710/02/2015เจาะๆ เน้นๆ Tense + Passive Voiceทิพย์ธิดา บุตรฉุยกิตติยา ร้อยศรี425 ท36จ 2556 พร้อมให้บริการ
152610/02/2015สถิติศาสตร์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์เสรี ชะนะ519.5 ศ37ส พร้อมให้บริการ
152510/02/2015ERP คู่มือซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรคำนาย อภิรปรัชญาสกุลเสรี ชะนะ658.4038 ค215ค 2557 พร้อมให้บริการ
152410/02/2015เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้ ล้วน สายยศรุจิราพรรณ คงช่วย371.26 ล17ท พร้อมให้บริการ
152310/02/2015การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล บุญชม ศรีสะอาดรุจิราพรรณ คงช่วย371.26 บ53ก พร้อมให้บริการ
152210/02/2015หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา พิชิต ฤทธิ์จรูญรุจิราพรรณ คงช่วย371.26 พ32ห 2555 พร้อมให้บริการ
152110/02/2015การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สุวิมล ว่องวาณิชรุจิราพรรณ คงช่วย370.72 ส47ก พร้อมให้บริการ
152010/02/2015การวิจัยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)บุญชม ศรีสะอาดรุจิราพรรณ คงช่วย001.43 บ44ก 2556 พร้อมให้บริการ
151910/02/2015วิชาสุดท้าย (ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน) ฉบับสมบูรณ์ สฤณี อาชวานันทกุลมณี อินทพันธ์808.85 ส17ว พร้อมให้บริการ
151810/02/2015หัวใจอุดมศึกษาปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์มณี อินทพันธ์378 ป27ห พร้อมให้บริการ
151710/02/2015ตรีแล้วไปไหนมาลีมณี อินทพันธ์370.116 ม27ต พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป