แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
133610/02/2015Biology: A Global Approach NEIL A. CAMPBELLคันธมาทน์ กาญจนภูมิ570 Bi 2015 พร้อมให้บริการ
133510/02/2015Principles of BiologyBrookerคันธมาทน์ กาญจนภูมิ570 Pr 2015 พร้อมให้บริการ
133410/02/2015อันมีทิพเนตรส่องไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.สุกานดา จันทวี779 ท56อ พร้อมให้บริการ
133310/02/2015การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์สุกานดา จันทวี371.1024 ป17ก 2557 พร้อมให้บริการ
133210/02/2015ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยจิรวัฒน์ เพชรรัตน์สุกานดา จันทวี495.9124 จ37ภ พร้อมให้บริการ
133110/02/2015จิตวิทยาการอ่านฉวีลักษณ์ บัณยะกาญจนสุกานดา จันทวี028.9 ฉ17จ พร้อมให้บริการ
133010/02/2015การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์รุ่งฤดี แผลงศรสุกานดา จันทวี808.066 ร42ก พร้อมให้บริการ
132910/02/2015ตามล่าหาวันด์ลา (THE SEARCH FOR WONDLA)TONY DITERLIZZIตัสนีม อิแตน ด34ต พร้อมให้บริการ
132810/02/2015CLASSICAL INDIAN PHILOSOPHYSOMPARN PROMTAตัสนีม อิแต181.4 So-C 2011 พร้อมให้บริการ
132710/02/2015ศิลปินแจ๊สหญิงชื่อดัง (JAZZ PIANISTS)ประทักษ์ ใฝ่ศุภการณัฐพงศ์ ทิพย์เสวก780.92 ป17ศ พร้อมให้บริการ
132610/02/2015การประพันธ์เพลงร่วมสมัย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตรณัฐพงศ์ ทิพย์เสวก781.3 ณ17ก พร้อมให้บริการ
132510/02/2015ดนตรีปริทรรศน์ ไขแสง ศุขะวัฒนะณัฐพงศ์ ทิพย์เสวก780.9 ข98ด 2554 พร้อมให้บริการ
132410/02/2015ดนตรีตะวันตก : ยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ศศี พงศ์สรายุทธณัฐพงศ์ ทิพย์เสวก780.9 ศ18ด พร้อมให้บริการ
132310/02/2015สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก ณรุทธ์ สุทธจิตต์ณัฐพงศ์ ทิพย์เสวก781.17 ณ17ส พร้อมให้บริการ
132210/02/2015ดนตรีคลาสสิก :ภาคทฤษฎีณัชชา โสคติยานุรักษ์ณัฐพงศ์ ทิพย์เสวก781.68 ณ112ด พร้อมให้บริการ
132110/02/2015เคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสียมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และคณะสอแหละ บางูกัน546.22 ม115ค 2551 พร้อมให้บริการ
132010/02/2015การบัญชีการเงิน IFRS John J. Wildสกุณา ผกามาด657 ก94ก พร้อมให้บริการ
131910/02/2015การบัญชีการเงินนิตยา งามแดนสกุณา ผกามาด657 น34ก 2557 พร้อมให้บริการ
131810/02/2015คู่มือสื่อใหม่ศึกษา กาญจนา แก้วเทพชรินทร์ อินทะสุวรรณ์302.23 ก23ค พร้อมให้บริการ
131710/02/2015สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ กำจร สุนพงษ์ศรีชรินทร์ อินทะสุวรรณ์701.17 ก212ส 2556 พร้อมให้บริการ
131610/02/2015ดนตรีตะวันตก ยุคบาโรกและยุคคลาสสิก ศศี พงศ์สรายุทธชรินทร์ อินทะสุวรรณ์780.9032 ศ18ด พร้อมให้บริการ
131510/02/2015ศิลปะเกาหลี ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาลชรินทร์ อินทะสุวรรณ์709.519 ป36ศ พร้อมให้บริการ
131410/02/2015ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน ศิราพร ณ ถลางชรินทร์ อินทะสุวรรณ์398 ศ37ท พร้อมให้บริการ
131310/02/2015ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีนปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์709.51 ป36ศ พร้อมให้บริการ
131210/02/2015หินดาว เล่านิทานพญาแถนมหาบุนมี เทบสีเมืองชรินทร์ อินทะสุวรรณ์959.4 ม19ห พร้อมให้บริการ
131110/02/2015สื่อสารการเมือง :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้นันทนา นันทวโรภาสชรินทร์ อินทะสุวรรณ์302.23 น115ส พร้อมให้บริการ
131010/02/2015ศิลปะศูนย์กลางการศึกษาและการบำบัดเด็กพิการแอนเดอร์สัน, ฟรานเซส อี.ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ ไม่พิจารณา
130910/02/2015นักเปียโนแจ๊สชื่อดังประทักษ์ ใฝ่ศุภการชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.65092 ป17น พร้อมให้บริการ
130810/02/2015เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยวกาญจนา แก้วเทพชรินทร์ อินทะสุวรรณ์302.2 ก23ร พร้อมให้บริการ
130710/02/2015ทฤษฎีความงามธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์701.8 ธ15ท พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป