แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
127610/02/2015การพัฒนาหลักสูตร :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์เอื้อนจิตร สัมนา375.001 ช116ก 2557 พร้อมให้บริการ
127510/02/2015บาลีวันละคำทองย้อย แสงสินชัยเอื้อนจิตร สัมนา491.37 ท19บ พร้อมให้บริการ
127410/02/2015อาเซียน : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Donald E Weatherbeeวสิน ทับวงษ์341.247 ว54อ พร้อมให้บริการ
127310/02/2015ความเป็นมาคนอีสาน : ในเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ ไผท ภูธาวสิน ทับวงษ์959.3 ผ94ค พร้อมให้บริการ
127210/02/2015ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ปฐม หงษ์สุวรรณวสิน ทับวงษ์294.335 ป13ต พร้อมให้บริการ
127110/02/2015ถกแขมร์ แลเขมรรุ่งมณี เมฆโสภณวสิน ทับวงษ์305.8959110596 ร47ถ พร้อมให้บริการ
127010/02/2015เรื่องเล่าชาวกรุงส. พลายน้อยวสิน ทับวงษ์959.33 ส11ร พร้อมให้บริการ
126910/02/2015ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณีเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียววสิน ทับวงษ์759.9593 น6119ค พร้อมให้บริการ
126810/02/2015เขมรสมัยหลังพระนครศานติ ภักดีคำวสิน ทับวงษ์959.6 ศ25ข พร้อมให้บริการ
126710/02/2015เขาชื่อ 'ตู่' จากทหารเสือสู่ทำเนียบรัฐบาลกองบรรณาธิการนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์วสิน ทับวงษ์923.5 ป17 2557 พร้อมให้บริการ
126610/02/2015คู่มือสื่อใหม่ศึกษากาญจนา แก้วเทพอภิชาต พันชูกลาง302.23 ก23ค พร้อมให้บริการ
126510/02/2015การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีธูปทอง กว้างสวาสดิ์อภิชาต พันชูกลาง420.7 ธ415ก พร้อมให้บริการ
126410/02/2015เคมีอนินทรีย์ 1ลัดดา มีศุขอภิชาต พันชูกลาง546 ล114ค พร้อมให้บริการ
126310/02/2015การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล : บก.อภิชาต พันชูกลาง370.1523 ก27 พร้อมให้บริการ
126210/02/2015นาทีประวัติศาสตร์ 100 เรื่องลับพลิกอาเซียนศานติ ภักดีคำอภิชาต พันชูกลาง959 ศ25น พร้อมให้บริการ
126110/02/2015Foundations in microbiology : basic principles Kathleen Park Talaro, Barry Chessอภิชาต พันชูกลาง579 พร้อมให้บริการ
126010/02/2015MicrobiologyJacquelyn G. Blackอภิชาต พันชูกลาง579 Bl-M 2013 พร้อมให้บริการ
125910/02/2015การบริการลูกค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุลมีพร หาญชัยสุขสกุล658.812 ค215ก พร้อมให้บริการ
125810/02/2015การจัดการขายคำนาย อภิปรัชญาสกุลมีพร หาญชัยสุขสกุล658.81 ค215ก พร้อมให้บริการ
125710/02/2015เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน รับพร กิตติวัชรยุพดี อินทสร616.079 ร115ซ พร้อมให้บริการ
125610/02/2015การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ นภดล ร่มโพธิ์ยุพดี อินทสร658.403 น16ก พร้อมให้บริการ
125510/02/2015เทคโนโลยีสารสนเทศพนิดา พานิชกุลยุพดี อินทสร004 พ15ท 2553 พร้อมให้บริการ
125410/02/2015ภาษาจีนระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุง)เหยิน จิ่งเหวินยุพดี อินทสร495.182 ห56ภ พร้อมให้บริการ
125310/02/2015ระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์สมนึก นิลบุหงายุพดี อินทสร611.3 ส16ร พร้อมให้บริการ
125210/02/2015Nutrition and Diet TherapyLinda K. DeBruyneยุพดี อินทสร613.2 De-N 2012 พร้อมให้บริการ
125110/02/2015Web Development and Design Foundations with HTML5Terry Felke-Morrisศศลักษณ์ ทองขาว006.76 Fe-W 2013 พร้อมให้บริการ
125010/02/2015Basic English grammar Betty Schrampfer Azarสุไบด๊ะ สายสหลำ428.24 Az-B 2006 พร้อมให้บริการ
124910/02/2015Official Guide to the TOEFL TestEducational Testing Servicesสุไบด๊ะ สายสหลำ428.0076 Of 2012 พร้อมให้บริการ
124810/02/2015Understanding and Using English GrammarSchrampfer Azarสุไบด๊ะ สายสหลำ425 Az-U 2009 พร้อมให้บริการ
124710/02/2015หลัก ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษาสัมมา รธนิธย์นูอัยดา โตะมะแซ371.2 ส116ห 2556 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป