แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
124610/02/2015ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE Model พิพัฒน์ นนทนาธรณ์มุจลินทร์ ผลกล้า658.4092 พ36ภ พร้อมให้บริการ
124510/02/2015การสร้างนวัตกรรม : เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เนาวนิตย์ สงครามมุจลินทร์ ผลกล้า371.33 น517ก พร้อมให้บริการ
124410/02/2015พลังของคนเงียบในโลกที่ไม่เคยหยุดพูด Susan Cainมุจลินทร์ ผลกล้า155.232 ค55พ พร้อมให้บริการ
124310/02/2015องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ อัมพร ธำรงลักษณ์มุจลินทร์ ผลกล้า658 อ116อ พร้อมให้บริการ
124210/02/2015ภาวะผู้นำ :ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาลมุจลินทร์ ผลกล้า658.4092 ร114ภ พร้อมให้บริการ
124110/02/2015ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบRafe Esquithมุจลินทร์ ผลกล้า371.102 อ58ค พร้อมให้บริการ
124010/02/2015Principles of LeadershipAndrew J. DuBrinมุจลินทร์ ผลกล้า658.4092 Du-P 2013 พร้อมให้บริการ
123910/02/2015อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรค อัญชลี ศรีจำเริญเบญจมาศ สุคนธจิตต์615.854 อ113อ พร้อมให้บริการ
123810/02/2015สถิติเบื้องต้น : แนวคิดและทฤษฎี ณหทัย ราตรีเบญจมาศ สุคนธจิตต์519.5 ณ19ส พร้อมให้บริการ
123710/02/2015การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชาเบญจมาศ สุคนธจิตต์519.5 ก117ก 2553 พร้อมให้บริการ
123610/02/2015หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชาเบญจมาศ สุคนธจิตต์519.5 ก117ห พร้อมให้บริการ
123510/02/2015การวิจัยบริการทางสุขภาพกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจเบญจมาศ สุคนธจิตต์610.73 ก47ก พร้อมให้บริการ
123410/02/2015หลักสถิติมนตรี สังข์ทองเบญจมาศ สุคนธจิตต์519.5 ม15ห พร้อมให้บริการ
123310/02/2015ชีวเคมีทางการแพทย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวชเบญจมาศ สุคนธจิตต์612.015 ช116ช พร้อมให้บริการ
123210/02/2015Harper's Illustrated BiochemistryVictor W. Rodwellเบญจมาศ สุคนธจิตต์574.192 Ha 2015 พร้อมให้บริการ
123110/02/2015Business research methods Donald R. Cooperนัยนา โง้วศิริ658.0072 Co-B 2011 พร้อมให้บริการ
123010/02/2015การจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนานัยนา โง้วศิริ338.4791 บ43ก พร้อมให้บริการ
122910/02/2015การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวถิตรัตน์ พิมพาภรณ์นัยนา โง้วศิริ155.25 ถ34ก พร้อมให้บริการ
122810/02/2015Strategic Management: Texts and CasesGregory G. Dessนัยนา โง้วศิริ658.4012 S-2014 พร้อมให้บริการ
122710/02/2015Research Methods for Business: A Skill-Building ApproachUma Sekaran นัยนา โง้วศิริ650.072 Se-R 2013 พร้อมให้บริการ
122610/02/2015Marketing Strategy and Competitive PositioningGraham Hooleyนัยนา โง้วศิริ658.802 Ho-M 2012 พร้อมให้บริการ
122510/02/2015หลักการตลาดคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ม.เทคโนฯราชมงคลธัญบุรีสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 ท51 2555 พร้อมให้บริการ
122410/02/2015ซัพพลายเซน Hau L. Leeสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.5 ฮ117ซ พร้อมให้บริการ
122310/02/2015พฤติกรรมผู้บริโภค ชูชัย สมิทธิไกรสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8342 ช412พ พร้อมให้บริการ
122210/02/2015โลจิสติกส์ และโซ่อุปทานคำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.5 ค215ล พร้อมให้บริการ
122110/02/2015การจัดการคลังสินค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.785 ค215ก พร้อมให้บริการ
122010/02/2015การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์คำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.5 ค215ก พร้อมให้บริการ
121910/02/2015หลักการนำเข้าและส่งออกคำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์382.5 ค215ห พร้อมให้บริการ
121810/02/2015การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า คำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.5 ค215ก พร้อมให้บริการ
121710/02/2015ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ คำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์688.8 ค215ร พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป