ผู้ใช้บริการสามารถรับการแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด ผ่านทาง LINE เช่น เตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่, เตือนข้อความ (Message) ที่ส่งจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST, การแจ้งพบหนังสือหาย, เตือนให้มารับทรัพยากรจอง, เตือนข้อมูลทรัพยากร ก่อนถึงกำหนดส่ง, เตือนข้อมูลทรัพยากร ถึงกำหนดส่ง, เตือนข้อมูลทรัพยากร เมื่อเกินกำหนดส่ง, เตือนข้อมูลทรัพยากร ค้างส่ง

ใช้บริการ    คู่มือ    กลับหน้าที่แล้ว

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved