กระดานข่าว

หน้าที่ ::  1   2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการหยุดการเรียนการสอน ..? อ่านต่อ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ..? อ่านต่อ

ขยายระยะเวลาในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... ..? อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมทัษะภาษาสากลสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 ..? อ่านต่อ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ..? อ่านต่อ

แก้ไขแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ..? อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดช่องทางเดินเท้าประตู 1 และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยในยามวิกาล ..? อ่านต่อ

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ..? อ่านต่อ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ..? อ่านต่อ

ขอนำส่งคำอธิบายตัวบ่งชี้ฉบับแก้ไขล่าสุดของ สมศ. ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ..? อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ..? อ่านต่อ

การศึกษาการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ..? อ่านต่อ

แบบฟอร์มการทำข้อตกลงสัญญาหลังจากการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตนเอง ..? อ่านต่อ

หน้าที่ ::  1   2