เกี่ยวกับห้องสมุด

ห้องสมุดเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เช่น หนังสือ, วารสาร, ซีดี, ดีวีดี, ฐานข้อมูลออนไลน์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลท้องถิ่น เป็นต้น

มีพื้นที่ให้บริการที่สะดวกสบาย เช่น พื้นที่อ่านหนังสือ, ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาค้นคว้า, ห้องประชุมกลุ่มย่อย, ห้องบริการมัลติมีเดีย, ห้องสารนิเทศพิเศษ, ห้องหนังสือธรรมะ, มุมผ่อนคลาย เป็นต้น

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 7.45 - 16.30 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ 7.45 - 16.30 น.

ปิดบริการวันนักขัตฤกษ์

ข่าวห้องสมุด

บริการเด่น

บริการของห้องสมุด ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ

คู่มือการใช้บริการห้องสมุด

คู่มือการใช้บริการห้องสมุด

ใช้บริการ    คู่มือ

คู่มือการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การตั้งค่า Wifi, การเข้าใช้งาน Microsoft 365, การติดตั้งแอพพลิเคชั่น SKRU App, การเข้าใช้งาน Google Workspace, การลงทะเบียนฝึกอบรม Training, การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ใช้บริการ    คู่มือ

บริการมัลติมีเดีย

ให้บริการ ภาพยนตร์, เพลง, สารคดี, ดนตรี, กีฬา, สื่อประเภทต่างๆ เช่น NETFLIX, Youtube, Video on Demand เป็นต้น ให้บริการที่ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารห้องสมุด) *** หากต้องการรับชม NETFLIX กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

ใช้บริการ

รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใช้บริการ    คู่มือ

บริการ WIFI

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ WIFI สัญญาณดี ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย กับ SKRU-WIFI และ SKRU-802.1X ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

ใช้บริการ    คู่มือ

บริการอีเมลสำหรับนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการอีเมลสำหรับนักศึกษา โดยอีเมลนักศึกษาจะเป็น รหัสนักศึกษา ตามด้วย @parichat.skru.ac.th ส่วนรหัสผ่านจะเป็น หมายเลขบัตรประชาชน นักศึกษาสามารถใช้งานอีเมล และบริการต่างๆ ของ Google ได้ฟรี เช่น Gmail, ไดรฟ์, เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม, Classroom, ฯลฯ ***นักศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive ได้คนละ 10 GB***

ใช้บริการ    คู่มือ

แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด

เพื่อให้หนังสือและทรัพยากรภายในห้องสมด ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด

ใช้บริการ

บริการรับการแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด ผ่านทาง LINE

ผู้ใช้บริการสามารถรับการแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด ผ่านทาง LINE เช่น เตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่, เตือนข้อความ (Message) ที่ส่งจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST, การแจ้งพบหนังสือหาย, เตือนให้มารับทรัพยากรจอง, เตือนข้อมูลทรัพยากร ก่อนถึงกำหนดส่ง, เตือนข้อมูลทรัพยากร ถึงกำหนดส่ง, เตือนข้อมูลทรัพยากร เมื่อเกินกำหนดส่ง, เตือนข้อมูลทรัพยากร ค้างส่ง

ใช้บริการ    คู่มือ

จองห้องออนไลน์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เปิดให้จองเฉพาะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 , ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4

ใช้บริการ

บริการบรรณารักษ์ช่วยหา มาปุ๊บรับปั๊บ

เป็นบริการที่บรรณารักษ์ช่วยหาหนังสือให้กับผู้ใช้บริการที่มาค้นหาหนังสือในห้องสมุด ซึ่งบรรณารักษ์จะไปหาหนังสือที่ชั้นหนังสือให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และผู้ใช้บริการรอรับหนังสือได้ทันที

ใช้บริการ

บริการตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

บริการตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

ใช้บริการ

ARIT PODCAST

คลิปวิดีโอแนะนำหนังสือเด่น โดยบรรณารักษ์ห้องสมุด

ใช้บริการ

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

บริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ใช้บริการ

บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ แก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีเวลา หรือค้นหาตัวเล่มหนังสือไม่เจอ

ใช้บริการ

บริการ VPN

สำนักวิทยบริการฯให้บริการ VPN สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ใช้บริการ    คู่มือ

บริการยืมต่อด้วยตนเอง

ยืมต่อหนังสือที่ใกล้ถึงวันกำหนดส่ง โดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุด

ใช้บริการ    คู่มือ

จองห้องบริการมัลติมีเดีย

จองห้องบริการมัลติมีเดียเพื่อชมวิดีทัศน์เป็นรายกลุ่ม

ใช้บริการ

จองห้องประชุมกลุ่มย่อย

จองห้องประชุมกลุ่มย่อยสำหรับประชุม

ใช้บริการ

บริการห้องสำหรับอาจารย์

สำหรับค้นคว้า, เตรียมการสอน, จัดทำสื่อออนไลน์

ใช้บริการ

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นสารสนเทศ

แนะนำการใช้บริการห้องสมุด, การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ใช้บริการ

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

สืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย และสามารถยืมระหว่างห้องสมุดได้

ใช้บริการ

Chat กับเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทาง Facebook Fanpage

ใช้บริการ

บริการสืบค้นสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการสืบค้นสารสนเทศ

ใช้บริการ

บริการปลั๊กพ่วง

ให้บริการปลั๊กพ่วง ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

แบบฟอร์มยินยอมเผยแพร่รายงานการวิจัย ตำรา วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ คู่มือปฏิบัติงาน ผลงานสร้างสรรค์

ขั้นตอนการมอบรายงานการวิจัย ตำรา วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ คู่มือปฏิบัติงาน ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่
   1. กรอกแบบฟอร์มยินยอมเผยแพร่ผลงานในรูปแบบออนไลน์
   2. สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม และลงนามยินยอมเผยแพร่ผลงาน (กรณีที่มีเจ้าของผลงานมากกว่า 1 คน ทุกคนต้องลงนามยินยอมเผยแพร่ผลงาน)

กรอกแบบฟอร์ม

เรียนออนไลน์-ทีวี-วิดีโอ

เว็บไซต์เรียนออนไลน์ ทีวี วิดีโอออนไลน์

English Discoveries

อีเลิร์นนิ่งเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกวัย การันตีจากผู้เรียนกว่า 500,000 คน ทั่วประเทศไทย เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งไวยากรณ์ และคำศัพท์ หลักสูตรที่ออกแบบโดยองค์กรผู้สร้างข้อสอบ TOEFL และ TOEIC แก้ปัญหาได้ตรงจุด เน้นใช้ได้จริงในการเรียน การสอบ และการทำงาน และรูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนสมัยใหม่ ที่ไม่มีเวลา ก็สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ทุกวัย

ใช้บริการ    คู่มือ

SKRU OLC

SKRU Online Learning Center (OLC) ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใช้บริการ

SKRU MOOC

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใช้บริการ

Thai MOOC

Thai MOOC เป็นระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจำนวนรับ

ใช้บริการ

English For You เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

สื่อภาษาอังกฤษ Multimedia ภาษา English มาตรฐานโลกครบเครื่องเรื่องภาษา English ตั้งแต่เริ่มเรียนจนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลออนไลน์

ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถดูเนื้อหาได้จากทุกที่ทุกเวลา

Health Policy Reference Center

ฐานข้อมูลฉบับสมบูรณ์ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของนโยบายสุขภาพและประเด็นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการวิจัยในระบบบริการสุขภาพที่หลากหลาย โดยนำเสนอบทความจากสิ่งพิมพ์ฉบับสมบูรณ์หลายร้อยรายการ รวมถึงวารสารวิชาการชั้นนำของอุตสาหกรรม เอกสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และแหล่งข้อมูลที่มีค่าอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บันทึกนับแสนรายการพร้อมหัวข้อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

ใช้บริการ    OpenAthens

National Geographic Virtual Library

ใช้บริการ

Gale OneFile : World History

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านประวัติศาสตร์โลก สามารถเข้าถึงการรายงานข่าวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลก และงานวิชาการที่จัดตั้งขึ้นในภาคสนามอย่างรอบด้าน

ใช้บริการ    OpenAthens

Gale OneFile : Science

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด ในหลากหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาที่ได้รับการอัพเดตใหม่ทุกวัน

ใช้บริการ    OpenAthens

Gale OneFile : Leadership and Management

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านความเป็นผู้นำและการจัดการ สามารถค้นหาเนื้อหาวารสารที่เชื่อถือได้ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น พลวัตขององค์กร, การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่, และอื่นๆ เนื้อหาภายในมีการอัพเดตทุกวัน

ใช้บริการ    OpenAthens

Computers & Applied Sciences Complete

Computers & Applied Sciences Complete: ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่

CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

ใช้บริการ    คู่มือ

Business Source Complete

Business Source Complete ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก: ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกๆฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมาก ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่องย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 และวารสารฉบับเต็มมากกว่า 2,200 ชื่อเรื่อง

การจัดอันดับของวารสารมีการชี้ให้เห็นว่าวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นวารสารชั้นนำในทุกๆ สาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี

ใช้บริการ    คู่มือ

Engineering Source

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
- สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
- ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

Gale OneFile : Fine Arts

ฐานข้อมูลทางด้าน Fine Arts

ใช้บริการ    OpenAthens

Gale OneFile : Communications and Mass Media

ฐานข้อมูลทางด้าน Communications and Mass Media

ใช้บริการ

Gale OneFile : Business

ฐานข้อมูลทางด้าน Business

ใช้บริการ

Gale OneFile : Agriculture

ฐานข้อมูลทางด้าน Agriculture

ใช้บริการ

Gale Power Search

ฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นร่วมกันทุกฐานของ Gale

ใช้บริการ    OpenAthens

ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเรียนรู้และทำความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งความรู้ความเข้าใจด้าน“สังคม-วัฒนธรรม”ของประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นำไปสู่การสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกันของผู้คน ซึ่งนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ใช้บริการ

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำ และ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

EBSCO eBooks

เข้าใช้งาน EBSCO eBooks ได้ที่ https://search.ebscohost.com เลือก eBook Collection หรือ eBook Academic Collection

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

Gale eBooks

ฐานข้อมูล eBooks กว่า 3,000 รายการ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

Thai Journal Online (ThaiJO)

Thai Journal Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา เข้าใช้งานได้ทั้งภายในและนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ใช้บริการ

eBrary

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหนังสือในฐานกว่า 170 รายการ สามารถ Print, Copy, แปลภาษาได้ ฯลฯ และใช้งานผ่าน iPhone, iPad, Android และ iPod touch ได้

ใช้บริการ

Education Resources Information Center (ERIC)

ฐานข้อมูล ERIC - Educational Resources Information Center เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ให้บรรณานุกรมและสาระสังเขปเท่านั้น

ใช้บริการ

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

Emerald Management

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) HR, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment 9) Public Policy & Environmental Management

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

Thai Digital Collection (TDC)

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ใช้บริการ

SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Agricultural and Biological Sciences 2) Computer Science 3) Engineer 4) Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

ใช้บริการ    OpenAthens

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

ProQuest Dissertations & Theses

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน
- ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1637
- ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980
- ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี 1988
- ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ชื่อเรื่อง

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

Web of Science

Web of Science Core Collection คือ แพลตฟอร์มในการสืบค้นข้อมูลจาก วารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำ (Journals) การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และ หนังสือ (Books) รวมกันมากกว่า 5 ล้านรายการ ซึ่งช่วยนักวิจัยในการค้นหางานวิจัยคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาที่สนใจของตนเอง ได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ทางสถาบันแต่ละแห่งบอกรับสมาชิก
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมเนื้อหา 3 กลุ่มสาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

ใช้บริการ    คู่มือ

E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Thai Digital Collection (TDC)

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ใช้บริการ

Gale eBooks

ฐานข้อมูล eBooks กว่า 3,000 รายการ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

EBSCO eBooks

เข้าใช้งาน EBSCO eBooks ได้ที่ https://search.ebscohost.com เลือก eBook Collection หรือ eBook Academic Collection

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก SE-ED E-library

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก SE-ED E-library

Username สำหรับเข้าสู่ระบบ คือ อีเมลของมหาวิทยาลัย (@skru.ac.th หรือ @parichat.skru.ac.th)
รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ ให้ตรวจสอบในเมล (ระบบส่งรหัสผ่านไปให้ผู้ใช้บริการทุกคนแล้ว)

ใช้บริการ    คู่มือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจากหอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติเปิดบริการให้อ่าน e-book ฟรี มากกว่า 2,300 เรื่อง

ใช้บริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย SKRU VLCloud (SKRU e-Library)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย SKRU VLCloud (SKRU e-Library)

ใช้บริการ    คู่มือ

The 1 BOOK E-Library

The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. ซึ่งมีจำนวนกว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถล็อกอินเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรี ทุกที่ทุกเวลาทั้งบนคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และมือถือ บนแพลทฟอร์มหลักทั่วไป คือ Windows, iOS, Android

ใช้บริการ    คู่มือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก 2ebook.Com

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก 2ebook.com

ใช้บริการ    คู่มือ

E-Book มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น งานวิจัย, วิทยานิพนธ์, หนังสือประกอบการเรียนการสอน, โครงงานนักศึกษา, วารสาร, เอกสารเผยแพร่อื่นๆ เป็นต้น

ใช้บริการ

วารสาร-นิตยสาร

เว็บไซต์วารสาร นิตยสาร ออนไลน์

Thai Journal Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา

ใช้บริการ

TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ใช้บริการ

รายชื่อวารสารออนไลน์

รายชื่อวารสารออนไลน์ ที่รวบรวมจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ

ใช้บริการ

National Geographic

ใช้บริการ

Entrepreneurs Start Ups

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลทดลองใช้

ให้บริการทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลท้องถิ่น

ให้บริการฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น

ฐานข้อมูลชุมชนหมู่บ้าน

ข้อมูลชุมชนหมู่บ้านที่ได้จากการจัดเก็บของ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและประเมินโครงการ ได้แก่
- บร.1 แบบเก็บข้อมูลบริบทชุมชนหมู่บ้าน จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน ประชากร การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
- บร.2 แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความเข้มแข็งชุมชน
- บร.8 โครงการเศรษฐกิจชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลท้องถิ่น จ.สงขลา, พัทลุง, สตูล

ข้อมูลต่างๆ ของ จ.สงขลา, พัทลุง, สตูล เช่น การละเล่นพื้นบ้าน, ข้อมูลพื้นฐาน, นิทานชาวบ้าน, บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ยาและสมุนไพรพื้นบ้าน, หัตถกรรมพื้นบ้าน, อาหารพื้นบ้าน, แหล่งท่องเที่ยว, โบราณสถานโบราณวัตถุ, เหตุการณ์ ข่าว ใน จ.สงขลา พัทลุง สตูล

ใช้บริการ

หนังสือพิมพ์-ข่าว

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ห้องสมุดดิจิทัล แหล่งสารสนเทศออนไลน์อื่น ๆ

เว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล แหล่งสารสนเทศออนไลน์อื่น ๆ

คลังความรู้ดิจิทัล โดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ใช้บริการ

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 เป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่

ใช้บริการ

หอสมุดแห่งชาติ

ใช้บริการ

trueID

รวมทีวีหลากหลายช่อง

ใช้บริการ

บริการโปรแกรม / แอปพลิเคชัน

บริการโปรแกรม / แอปพลิเคชัน สำหรับระบบ Windows, iOS, Android

โปรแกรม SPSS

บริการโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ใช้บริการ

SKRU VLCloud (SKRU e-Library) (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รองรับทั้ง Windows, iOS, Android)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย SKRU VLCloud (SKRU e-Library)

ใช้บริการ    คู่มือ

The 1 BOOK E-Library (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รองรับทั้ง Windows, iOS, Android)

The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. ซึ่งมีจำนวนกว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถล็อกอินเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรี ทุกที่ทุกเวลาทั้งบนคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และมือถือ บนแพลทฟอร์มหลักทั่วไป คือ Windows, iOS, Android

ใช้บริการ    คู่มือ

SE-ED E-Library (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รองรับทั้ง Windows, iOS, Android)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก SE-ED

ใช้บริการ    คู่มือ

FortiClient VPN (รองรับทั้ง Windows, iOS, Android)

บริการ VPN สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ใช้บริการ    คู่มือ

การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero

Zotero เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการบรรณานุกรมที่ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี มีความสามารถตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม การจัดการหมวดหมู่ การอ้างอิง การแลกเปลี่ยนกับชุมชนออนไลน์ และสามารถใช้งานร่วมกับ Word Processor ทั้ง Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer ในลักษณะชุดเครื่องมือ (Toolbar) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดึงข้อมูลบรรณานุกรมที่จัดเก็บมาจัดทำรายการอ้างอิง และรายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม

ใช้บริการ    คู่มือ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ภายใต้ชื่อว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System)

ใช้บริการ    คู่มือ

Microsoft Office 365 และ OneDrive (รองรับทั้ง Windows, iOS, Android)

บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน Microsoft OneDrive สำหรับอาจารย์, บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา และบริการโปรแกรม Microsoft Office 365 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ใช้บริการ    คู่มือ

โปรแกรม Foxit PDF Editor Pro (รองรับทั้ง Windows, iOS, Android)

โปรแกรม Foxit PDF Editor Pro เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการไฟล์เอกสารประเภท PDF ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข, แทรกหน้า, สลับหน้า, ลบหน้า, จัดหน้าใหม่, แยกเอกสาร, หมุนปรับทิศทาง, Crop ตัด, สามารถทำได้อย่างครบครัน รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และลายเซ็นดิจิทัล คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมนี้คือสามารถใช้เพื่อเปิดอ่านไฟล์พร้อมแก้ไข และจัดการไฟล์เอกสาร PDF ได้ภายในโปรแกรมเดียว โดยไม่จำเป็นต้องแปลงไฟล์ก่อน  อาจารย์และบุคลากรสายสนุน สามารถใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor Pro ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ซึ่งรองรับทั้ง Windows, Macbook, Android, iOS และระบบ Cloud (1 คน สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ 2 เครื่อง)

ใช้บริการ    คู่มือ

COPYLEAKS

สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ใช้บริการ    คู่มือ

ALIST OPAC (รองรับทั้ง Windows, iOS, Android)

ให้บริการ OPAC Application สำหรับโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือ, จอง, ยืมต่อหนังสือ, ตรวจสอบค่าปรับ, เช็ควันกำหนดคืน ผ่านแอปพลิเคชั่นได้

ใช้บริการ    คู่มือ

SKRU​ APP (รองรับทั้ง iOS, Android)

เปิดประสบการณ์ใหม่​ กับการเข้าถึงข่าวสารและบริการต่าง​ ๆ​ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา​ ได้ตลอด​ 24​ ชม.​ พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแลกพ้อยท์และสิทธิพิเศษอีกมากมาย
ดาวน์โหลด​ application ได้ฟรีแล้ววันนี้​ ทั้งระบบ​ iOS และ​Android

ใช้บริการ    คู่มือ

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ทั้งหมด

ARIT PODCAST

ARIT PODCAST ทั้งหมด

จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บันทึกเรื่องราวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น ประวัติ, สี, ตรา, ดอกไม้, ต้นไม้, เพลง, ครุยวิทยะฐานะ, ทำเนียบผู้บริหาร, อาจารย์เกษียณอายุราชการ, บัณฑิตกิตติมศักดิ์, บุคคลดีเด่น, เหตุการณ์ ข่าว, ภาพแห่งความทรงจำ, ผลงานอาจารย์ นักศึกษา, เอกสารเผยแพร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายละเอียด

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved