สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการฐานข้อมูลออนไลน์ Science & Technology Collection...อ่านต่อ

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด...อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์การประหยัดพลังงาน...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการคอร์สอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สืบค้นทรัพยากรฯ ในห้องสมุด (OPAC)

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC)

ทดสอบสมรรถนะดิจิทัล

ทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Competency Skill สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

English Discoveries

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

บริการเด่น

คู่มือการใช้บริการห้องสมุด

ใช้บริการ    คู่มือ

คู่มือการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การตั้งค่า Wifi, การเข้าใช้งาน Microsoft 365, การติดตั้งแอพพลิเคชั่น SKRU App, การเข้าใช้งาน Google Workspace, การลงทะเบียนฝึกอบรม Training, การใช้บริการห้องคอ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

ให้บริการ ภาพยนตร์, เพลง, สารคดี, ดนตรี, กีฬา, สื่อประเภทต่างๆ เช่น NETFLIX, Youtube, Video on Demand เป็นต้น ให้บริการที่ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารห้องสมุด) *** หากต้องการรับชม NETFLIX ก...อ่านต่อ

ใช้บริการ

รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใช้บริการ    คู่มือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ WIFI สัญญาณดี ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย กับ SKRU-WIFI และ SKRU-802.1X ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการอีเมลสำหรับนักศึกษา โดยอีเมลนักศึกษาจะเป็น รหัสนักศึกษา ตามด้วย @parichat.skru.ac.th ส่วนรหัสผ่านจะเป็น หมายเลขบัตรประชาชน นักศึกษาสามารถใช้งานอีเมล และบ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เพื่อให้หนังสือและทรัพยากรภายในห้องสมด ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถรับการแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด ผ่านทาง LINE เช่น เตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่, เตือนข้อความ (Message) ที่ส่งจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST, การแจ้งพบหนังสือหาย, เตือนให้มารั...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เปิดให้จองเฉพาะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 , ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4

ใช้บริการ

เป็นบริการที่บรรณารักษ์ช่วยหาหนังสือให้กับผู้ใช้บริการที่มาค้นหาหนังสือในห้องสมุด ซึ่งบรรณารักษ์จะไปหาหนังสือที่ชั้นหนังสือให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และผู้ใช้บริการรอ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

บริการตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

ใช้บริการ

คลิปวิดีโอแนะนำหนังสือเด่น โดยบรรณารักษ์ห้องสมุด

ใช้บริการ

บริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ใช้บริการ

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ แก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีเวลา หรือค้นหาตัวเล่มหนังสือไม่เจอ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

สำนักวิทยบริการฯให้บริการ VPN สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

ยืมต่อหนังสือที่ใกล้ถึงวันกำหนดส่ง โดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุด

ใช้บริการ    คู่มือ

จองห้องบริการมัลติมีเดียเพื่อชมวิดีทัศน์เป็นรายกลุ่ม

ใช้บริการ

จองห้องประชุมกลุ่มย่อยสำหรับประชุม

ใช้บริการ

สำหรับค้นคว้า, เตรียมการสอน, จัดทำสื่อออนไลน์

ใช้บริการ

แนะนำการใช้บริการห้องสมุด, การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ใช้บริการ

สืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย และสามารถยืมระหว่างห้องสมุดได้...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทาง Facebook Fanpage...อ่านต่อ

ใช้บริการ

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการสืบค้นสารสนเทศ

ใช้บริการ

แนะนำโปรแกรม / แอปพลิเคชัน

บริการโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา ปวช....อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

บริการ VPN สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ใช้บริการ    คู่มือ

Zotero เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการบรรณานุกรมที่ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี มีความสามารถตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม การจัดการหมวดหมู่ การอ้างอิง การแลกเปลี่ยนกับชุมชนออนไลน์ และสามารถใช้งานร่วมกับ Wor...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อต้อ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน Microsoft OneDrive สำหรับอาจารย์, บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา และบริการโปรแกรม Microsoft Office 365 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

โปรแกรม Foxit PDF Editor Pro เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการไฟล์เอกสารประเภท PDF ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข, แทรกหน้า, สลับหน้า, ลบหน้า, จัดหน้าใหม่, แยกเอกสาร, หมุนปรับทิศทาง, Crop ตัด, สามารถทำได้อย่างครบครัน รอง...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ใช้บริการ    คู่มือ

ให้บริการ OPAC Application สำหรับโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือ, จอง, ยืมต่อหนังสือ, ตรวจสอบค่าปรับ, เช็ควันกำหนดคืน ผ่านแอปพลิเคชั่นได้...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เปิดประสบการณ์ใหม่​ กับการเข้าถึงข่าวสารและบริการต่าง​ ๆ​ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา​ ได้ตลอด​ 24​ ชม.​ พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแลกพ้อยท์และสิทธิพิเศษอีกมากมาย
ดาวน์โหลด​ application ได้ฟรีแล้ววันนี...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เรียนออนไลน์ ทีวี วิดีโอ

อีเลิร์นนิ่งเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกวัย การันตีจากผู้เรียนกว่า 500,000 คน ทั่วประเทศไทย เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งไวยากรณ์ และคำศัพท์ หลักสูตรที่ออกแบบโดยองค์กรผู้สร้างข้อสอบ ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

SKRU Online Learning Center (OLC) ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใช้บริการ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา...อ่านต่อ

ใช้บริการ

Thai MOOC เป็นระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีก...อ่านต่อ

ใช้บริการ

สื่อภาษาอังกฤษ Multimedia ภาษา English มาตรฐานโลกครบเครื่องเรื่องภาษา English ตั้งแต่เริ่มเรียนจนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ฉบับเต็ม (full-text science database) มีวารสารวิชาการที่ครอบคลุมหัวข้อวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens

ฐานข้อมูลฉบับสมบูรณ์ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของนโยบายสุขภาพและประเด็นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการวิจัยในระบบบริการสุขภาพที่หลากหลาย โดยนำเสนอบทความจากสิ่งพิมพ์ฉบับสมบูรณ์หลายร้อยราย...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านประวัติศาสตร์โลก สามารถเข้าถึงการรายงานข่าวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลก และงานวิชาการที่จัดตั้งขึ้นในภาคสนามอย่างรอบด้าน...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด ในหลากหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาที่ได้รับการอัพเดตใหม่ทุกวัน...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านความเป็นผู้นำและการจัดการ สามารถค้นหาเนื้อหาวารสารที่เชื่อถือได้ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น พลวัตขององค์กร, การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่, และอื่นๆ เนื้อหาภายในมีการอัพเดตทุกวัน...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens

Computers & Applied Sciences Complete: ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

Business Source Complete ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก: ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกๆฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโล...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องก...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

ฐานข้อมูลทางด้าน Fine Arts

ใช้บริการ    OpenAthens

ฐานข้อมูลทางด้าน Communications and Mass Media

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลทางด้าน Business

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลทางด้าน Agriculture

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นร่วมกันทุกฐานของ Gale

ใช้บริการ    OpenAthens

ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวัน...อ่านต่อ

ใช้บริการ

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำ และ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

เข้าใช้งาน EBSCO eBooks ได้ที่ https://search.ebscohost.com เลือก eBook Collection หรือ eBook Academic Collection...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

ฐานข้อมูล eBooks กว่า 3,000 รายการ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

Thai Journal Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา เข้าใช้งานได้ทั้งภายในและนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

ใช้บริการ

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหนังสือในฐานกว่า 170 รายการ สามารถ Print...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูล ERIC - Educational Resources Information Center เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ให้บรรณานุกรมและสาระสังเขปเท่านั้น ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสา...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Touri...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Agricultural and Biological Sciences 2) Computer Science 3) Engineer 4) Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลท...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,7...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

Web of Science Core Collection คือ แพลตฟอร์มในการสืบค้นข้อมูลจาก วารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำ (Journals) การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และ หนังสือ (Books) รวมกันมากกว่า 5 ล้านรายการ ซึ่งช่วย...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูล eBooks กว่า 3,000 รายการ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

เข้าใช้งาน EBSCO eBooks ได้ที่ https://search.ebscohost.com เลือก eBook Collection หรือ eBook Academic Collection...อ่านต่อ

ใช้บริการ    OpenAthens    คู่มือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก SE-ED E-library

Username สำหรับเข้าสู่ระบบ คือ อีเมลของมหาวิทยาลัย (@skru.ac.th หรือ @parichat.skru.ac.th)
รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ ให้ตรวจสอบในเมล (ระบบ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

หอสมุดแห่งชาติเปิดบริการให้อ่าน e-book ฟรี มากกว่า 2,300 เรื่อง

ใช้บริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย SKRU VLCloud (SKRU e-Library)

ใช้บริการ    คู่มือ

The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา ปวช....อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก 2ebook.com

ใช้บริการ    คู่มือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น งานวิจัย, วิทยานิพนธ์, หนังสือประกอบการเรียนการสอน, โครงงานนักศึกษา, วารสาร, เอกสารเผยแพร่อื่นๆ เป็นต้น...อ่านต่อ

ใช้บริการ

วารสาร นิตยสาร

รายชื่อวารสารออนไลน์ ที่รวบรวมจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ

ใช้บริการ

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลทดลองใช้

ฐานข้อมูลท้องถิ่น

ข้อมูลชุมชนหมู่บ้านที่ได้จากการจัดเก็บของ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและประเมินโครงการ ได้แก่
- บร.1 แบบเก็บข้อมูลบริบทชุมชนหมู่บ้าน จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ข้อมูลต่างๆ ของ จ.สงขลา, พัทลุง, สตูล เช่น การละเล่นพื้นบ้าน, ข้อมูลพื้นฐาน, นิทานชาวบ้าน, บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ยาและสมุนไพรพื้นบ้าน, หัตถกรรมพื้นบ้าน, อาหารพื้นบ้าน, แหล่งท่องเ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ข่าว หนังสือพิมพ์

แหล่งสารสนเทศออนไลน์อื่น ๆ

ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 เป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และค...อ่านต่อ

ใช้บริการ

รวมทีวีหลากหลายช่อง

ใช้บริการ

VDO แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

ห้องสมุดสีเขียว / สำนักงานสีเขียว

ห้องสมุดสีเขียว         สำนักงานสีเขียว

ติดต่อสำนักฯ

ที่อยู่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

รหัสไปรษณีย์ 90000

อีเมล

arit.skru@skru.ac.th

โทรศัพท์

0-7426-0278


แฟกซ์

0-7433-6938


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักงานผู้อำนวยการ : 1739

ห้องสมุด : 1735

ศูนย์คอมพิวเตอร์ : 2104, 2105, 2113

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา : 1875, 1876

Facebook Fanpage

ติดตามข้อมูล หรือติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง facebook fanpage ได้ที่นี่  © 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved